Condition

ระบบประสาท

การศึกษาทำความเข้าใจถึงผลกระทบของสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid) ที่มีต่อร่างกายถือเป็นประโยชน์ต่อวงการประสาทวิทยา (Neurology) อย่างมาก โดยในปี ค.ศ. 1988 ผู้วิจัยได้ค้นพบ “ระบบกัญชาในร่างกาย (Endocannabinoid Sysytem : ECS)” ระหว่างการศึกษาผลกระทบทางการแพทย์ที่ได้รับจากกัญชา ซึ่งการค้นพบดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้นักวิจัยด้านประสาทวิทยากลับมาศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบกัญชาในร่างกายจากการใช้กัญชาสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน โดยหวังว่าในอนาคต การศึกษานี้จะสามารถนำกัญชามาช่วยลดอาการโรคปวดปลายประสาท ไปจนถึงการใช้กัญชาบรรเทาและลดความรุนแรงของโรคเรื้อรังทางระบบประสาทประเภทต่าง ๆ ได้

ในอนาคตอาจมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของกัญชาและน้ำมันกัญชา (CBD) ในการนำมาช่วยบรรเทาและลดอาการโรคลมชัก พาร์กินสัน ลมบ้าหมู ไปจนถึงการศึกษาถึงประโยชน์ของกัญชาในการช่วยลดอาการโรคปวดปลายประสาท โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง รวมไปถึงการใช้กัญชาลดอาการปวดเกร็ง อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของระบบประสาททั้งหมด

นอกจากนี้ การศึกษาในอนาคตอาจทำให้พบถึงวิธีใช้กัญชารักษาโรคทูเรตต์ หรือ ติกส์ (Tourette Syndrome หรือ TICs) ซึ่งเป็นโรคอาการกระตุกของกล้ามเนื้อจากความผิดปกติของระบบประสาท ตลอดจนช่วยในการฟื้นตัวของหลอดเลือดสมอง และบรรเทาอาการของภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง (Dystonia) ไปจนถึงลดความเสี่ยงและรักษาโรคต้อหิน (Glaucoma)

นักวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่า ระบบกัญชาในร่างกาย หรือ ECS มีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติและโรคทางระบบประสาทมากมาย อ้างอิงจากการวิจัยในอดีตพบว่า ระบบกัญชาในร่างกายเป็นเพียงตัวรับเดียวที่ตอบสนองต่อผลกระทบของสารแคนนาบินอยด์ จนนำไปสู่การค้นพบระบบดังกล่าวในที่สุด

นับตั้งแต่มีการค้นพบระบบกัญชาในร่างกาย นักวิจัยยังได้ทำการศึกษาถึงความเชื่อมโยงและผลกระทบที่เกิดระหว่างการทำงานของระบบกัญชาในร่างกายกับสารแคนนาบินอยด์จากกัญชาหลายสายพันธุ์ เพื่อให้รู้ถึงประสิทธิภาพของการใช้กัญชารักษาโรคปลายประสาท ไปจนถึงการใช้กัญชาบรรเทาโรคเรื้อรังทางระบบประสาทอื่น ๆ อีกมากมาย

การศึกษาเรื่องการใช้กัญชาบรรเทาโรคเรื้อรังทางระบบประสาทมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงได้ในอนาคต เนื่องจากกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัญชาทางการแพทย์มีสารแคนนาบินอยด์ที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับสารที่ช่วยควบคุมดูแลการเคลื่อนไหว ความเจ็บปวด ความทรงจำ ความอยากอาหาร รวมไปถึงความรู้สึกและหน้าที่ต่าง ๆ ภายในร่างกาย ทำให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่า สารแคนนาบินอยด์อาจช่วยฟื้นฟูการสื่อประสาทของระบบประสาทที่ถูกทำลายด้วยโรคพาร์กินสันและโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)

หนึ่งในงานวิจัยที่ทำการศึกษาการใช้กัญชารักษาโรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy) พบว่า การใช้สาร THC และ CBD ในกัญชาลดอาการปวดเกร็งได้ในระดับหนึ่ง แต่จะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในด้านความผิดปกติอื่น ๆ ของผู้ป่วย ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็นการทำวิจัยในกลุ่มทดลองแบบสุ่มขนาดใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขที่กลุ่มทดลองจะไม่รู้จักกับทีมผู้ทำการทดลองจนกว่าจะทำการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเป็นการศึกษาแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง (Double-Blinded Experiment) เพื่อให้ผลลัพธ์มีความเที่ยงตรงมากที่สุด

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญทางประสาทวิทยายังคงระมัดระวังในการใช้กัญชารักษาโรคพาร์กินสันและโรคประสาทอื่น ๆ แต่จากการศึกษาในปัจจุบันกลับพบถึงความคล้ายคลึงกัน ระหว่างองค์ประกอบทางเคมีของระบบกัญชาในร่างกายและสารแคนนาบินอยด์ในกัญชาหลายสายพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การศึกษาการใช้กัญชารักษาพาร์กินสันและโรคประสาทเรื้อรังประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต

ปรึกษาและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้น้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อบรรเทาความผิดปกติของระบบประสาทอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่ KANA Wellness Clinic วันนี้

“Reduced pain,
without noticeable changes
in the patient’s disability. ”